Онлайн та СМС інформування Події міста на вашому пристрої

6. Положення про комісію виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань евакуації.

6. ПОЛОЖЕННЯ
про комісію виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань евакуації 
(затверджено рішенням міської ради від 26.01.2017 року № 450-24-VII)

 


1. Комісія з питань евакуації (далі - евакокомісія) є постійно діючим робочим органом виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, який здійснює планування, підготовку і проведення комплексу заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення із зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних місцях міста у разі виникнення безпосередньої загрози життю або заподіянню шкоди здоров’ю людини.
Евакокомісія створюється рішенням виконавчого комітету міської ради і підпорядковується міському голові - керівнику цивільного захисту  міста.


2. Евакокомісії міста підпорядковуються всі евакооргани, які створюються на території міста для організації і проведення евакуації населення.


3. Евакокомісія у своїй роботі керується законодавчими та нормативно-правовими актами України з питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови - керівників цивільного захисту та цим Положенням.


4. Евакокомісія проводить засідання з питань планування, підготовки, організації, проведення та всебічного забезпечення евакуації населення, приймає відповідні рішення.

Рішення евакокомісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.


5. Основними завданнями евакокомісії є:

 

- планування, підготовка і проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час;

 

- планування приймання та розміщення евакуйованого населення (далі – еваконаселення) свого міста, або еваконаселення, яке прибуває на територію міста з інших районів;

 

- підготовка населення до проведення евакуаційних заходів;

 

- підготовка підпорядкованих евакуаційних органів (об’єктових евакокомісій, збірного пункту евакуації, приймальних пунктів евакуації та інших евакоорганів) до виконання завдань;

 

- організація оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій та початок евакуації;

 

- вивчення і визначення зон можливих надзвичайних ситуацій на території міста;

 

- прогнозування можливих наслідків при виникненні надзвичайних ситуацій і потреби проведення евакуації населення та вивезення матеріальних цінностей;

 

- визначення безпечних місць (пунктів) розміщення еваконаселення і подання пропозиції міському голові про їх закріплення за організаціями та об`єктами;

 

- підготовка безпечних місць, (пунктів) для розміщення евакуйованого населення;

 

- вивчення обставин, що склалися в результаті виникнення надзвичайної ситуації, та підготовка пропозицій  міському голові  для прийняття рішення щодо проведення евакуації населення;

 

- керівництво організацією та проведенням евакуації населення і вивезенням матеріальних цінностей;

 

- залучення до виконання евакуаційних заходів органів управління, підприємств, установ та організацій, сил і засобів служб цивільного захисту міста, залежно від потреби, та координація їх дій;

 

- контроль за діяльністю евакоорганів міста під час підготовки та проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

 

- контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень;

 

- визначення станцій, місць посадки (висадки) населення та маршрутів руху евакуйованого населення транспортними засобами і пішки;

 

- організація розроблення, погодження та затвердження планів евакуації підпорядкованих евакоорганів міста;

 

- організація приймання евакуйованого населення та ведення його обліку;

 

- контроль за розміщенням та організацією життєзабезпечення евакуйованого населення;

 

- взаємодія з іншими органами управління і силами цивільного захисту щодо організації та проведення евакозаходів;

 

- організація інформаційного забезпечення;

 

- здійснення інших функцій, які пов’язані з покладеними на неї завданнями.


6. Евакокомісія має право:

 

- приводити в готовність всі евакуаційні органи, необхідні сили і засоби та керувати їх діями з евакуації населення;

 

- залучати для проведення евакозаходів органи управління, сили і засоби суб’єктів господарювання (підприємств, установ та організацій) незалежно від форми власності;

 

- доводити, в межах своєї компетенції, начальникам міських служб цивільної оборони, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності і підпорядкування, завдання з виконання евакуаційних заходів та здійснювати контроль за їх виконанням;

 

- безкоштовно одержувати від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування матеріали і документи, необхідні для планування та організації евакозаходів;

 

- відпрацьовувати та подавати міському голові – начальнику цивільної оборони міста пропозиції щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення проведення евакозаходів;

 

- заслуховувати керівників та посадових осіб органів управління і суб’єктів господарювання про хід виконання завдань щодо проведення і забезпечення евакозаходів на території міста;

 

- проводити перевірки стану готовності підпорядкованих евакоорганів і служб забезпечення до дій за призначенням;

 

- приймати рішення, в межах повноважень евакокомісії, під час проведення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації.
 


7. Організація роботи евакокомісії.

 

Евакокомісія працює згідно з річним планом роботи комісії, який затверджується головою евакуаційної комісії. Контроль за виконанням рішень комісії покладається на секретаря комісії.

 

Евакокомісія міста контролює діяльність евакуаційних комісій об’єктів господарювання та інших евакоорганів, розташованих на території міста, під час перевірок, навчань і тренувань.

 

У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення, з складу евакуаційної комісії міста створюється оперативна група, яка розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

 

Комісія разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста  та міською службою зв’язку і оповіщення організовує та постійно удосконалює систему зв’язку евакуаційних органів.

 

Евакокомісія, при необхідності, розробляє завдання щодо транспортного забезпечення вивезення матеріальних цінностей із небезпечних зон в особливий період та доводить їх до підприємств, установ та організацій.

 

У разі евакуації населення в безпечні райони  інших районів, областей, туди направляються представники евакокомісії для організації взаємодії та вирішення питань прийому, розміщення та життєзабезпечення прибуваючого еваконаселення.

 

На період підготовки та проведення евакозаходів комісія забезпечується відповідними засобами зв’язку.

 

Транспортне забезпечення членів комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на міськвиконком.

 

Члени комісії на період проведення евакозаходів, якщо цього вимагають обставини, забезпечуються спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту.

 

Організація побутового забезпечення членів комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на місцеві органи виконавчої влади.

 

За членами евакокомісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

 

Засідання евакокомісії проводяться в залежності від обстановки, яка склалася, але не рідше одного разу в квартал. Рішення комісії оформляються протоколом.


8. Склад евакокомісії:

 

- голова евакокомісії;

 

- заступник голови евакокомісії;

- секретар евакокомісії;

 

групи забезпечення евакозаходів:

•    зв`язку та оповіщення;

•    обліку евакуації населення та інформації;

•    транспортного забезпечення;

•    організації розміщення еваконаселення в безпечних місцях розміщення; 

•    охорони громадського порядку і безпеки дорожнього руху;

•    медичного забезпечення;

•    матеріально-технічного забезпечення

 

Групи забезпечення евакозаходів формуються відповідними службами міста в складі начальника групи і фахівців. Кількість фахівців у групах визначається рішенням міського голови .


9. Функціональні обов`язки голови евакокомісії.

 

Голова евакокомісії підпорядковується міському голові – керівнику цивільного захисту міста, особисто керує роботою евакокомісії і відповідає: за планування, організацію та проведення евакуаційних заходів; підготовку особового складу комісії та евакоорганів міста до виконання покладених на них завдань.

 

Голова евакокомісії вносить пропозиції щодо чисельного та персонального складу комісії, розподіляє обов`язки посадових осіб евакокомісії, визначає завдання начальникам груп забезпечення з питань організації всебічного забезпечення евакуації населення.

 

Голова евакокомісії:

 

- здійснює керівництво діяльністю евакокомісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на евакокомісію завдань та прийняття ним рішення, визначає ступінь відповідальності посадових осіб евакокомісії;

 

- здійснює підготовку комісії до виконання евакуаційних заходів при виникненні надзвичайних ситуацій;

 

- організовує роботу евакокомісії з розроблення Плану евакуації населення міста в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

 

- контролює створення евакоорганів у місті (об’єктових евакокомісій та інших евакоорганів), достатніх для проведення евакуації та приймання населення при виникненні надзвичайних ситуацій;

 

- організовує надання допомоги еваконаселенню з питань забезпечення його життєдіяльності та соціального захисту;

 

- затверджує положення про структурні підрозділи та функціональні обов’язки працівників евакоорганів міста;

 

- бере участь у розробці документів евакокомісії, функціональних обов’язків її членів та організації навчання;

 

- здійснює керівництво евакуаційними органами міста при проведенні евакуації (прийманні) населення;

 

- віддає у межах своїх повноважень розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма органами управління та керівниками об'єктів господарювання незалежно від форм власності.


10. Заступник голови евакокомісії відповідає за своєчасність розроблення плану евакуації населення міста на випадок можливих надзвичайних ситуацій і коригування його щороку станом на 1 січня поточного року.

 

При проведенні евакуації заступник голови евакокомісії координує діяльність груп, що входять до її складу, а також організує чергування членів евакокомісії.

 

Під час відсутності голови евакокомісії він виконує його обов'язки.


11. Секретар евакокомісії підпорядковується голові евакокомісії та його заступнику.

 

Він відповідає за:

- своєчасне доведення до виконавців розпоряджень голови евакокомісії;

 

- збір і узагальнення інформації, що надходить;

 

- облік отриманих евакокомісією та відданих її головою розпоряджень;

 

- оформлення і реєстрацію документів евакокомісії.


12. Основними завданнями кожної групи забезпечення евакуаційних заходів є:


- розроблення розділу Плану евакуації населення міста з питань забезпечення підготовки і проведення евакуації населення за своїми напрямами і щорічне його коригування станом на 1 січня поточного року;

 

- визначення сил і засобів, необхідних для забезпечення евакозаходів за напрямами, та подача заявок на поповнення недостатньої кількості матеріальних засобів;

 

- організація забезпечення евакозаходів під час проведення евакуації населення і в безпечних місцях (пунктах) розміщення.

 

- узагальнення, при необхідності, даних щодо переліку майна, яке підлягає вивезенню на нове місце розташування під час проведення евакуації;

 

- повне і своєчасне забезпечення груп евакокомісії усіма видами оснащення, обладнання робочих місць членів евакокомісії.
 

розроблення розділу Плану евакуації населення міста з питань забезпечення підготовки і проведення евакуації населення за своїми напрямами і щорічне його коригування станом на 1 січня поточного року;

- визначення сил і засобів, необхідних для забезпечення евакозаходів за напрямами, та подача заявок на поповнення недостатньої кількості матеріальних засобів;

 

- організація забезпечення евакозаходів під час проведення евакуації населення і в безпечних місцях (пунктах) розміщення.

 

- узагальнення, при необхідності, даних щодо переліку майна, яке підлягає вивезенню на нове місце розташування під час проведення евакуації;

- повне і своєчасне забезпечення груп евакокомісії усіма видами оснащення, обладнання робочих місць членів евакокомісії.


Опубліковано: 31 травня 2017 року
Поділитися