Онлайн та СМС інформування Події міста на вашому пристрої

Питання охорони праці неповнолітніх

Сьогодні в Україні в умовах побудови єдиного європейського простору, соціально-політичних змін пріоритетним завданням є не лише переосмислення стану організації праці, а й пошук шляхів її вдосконалення.  Вагомої значущості набуває регулювання питань охорони праці. Особливої  актуальності набуває проблема збереження здоров’я молоді в процесі їх трудової діяльності. Загальновизнано вважати молодь важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення. 

На жаль, сьогодні в українського молодого покоління спостерігається погіршення стану здоров’я, тому охорона здоров’я молоді в процесі трудової діяльності є нагальною проблемою сьогодення. Молодь є більш вразливою до ризиків, які існують у сфері охорони праці та техніки безпеки. Це, зокрема: фізичний та психологічний стан розвитку таких працівників; брак у них досвіду роботи та практичних навичок; погана обізнаність з небезпеками, пов’язаними з виконуваною роботою.

Розглядаючи питання охорони праці молоді, яка працює, слід зробити акцент на такому. Неповнолітні, тобто особи, які не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються в правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. Слід зазначити, що останнім часом спостерігається тенденція «тіньового» працевлаштування молоді. Робота молоді без офіційного оформлення трудових відносин повністю перебуває поза законом.

Основне завдання держави створити належні умови роботи, які відповідають вимогам безпеки та гігієни молоді як особливої категорії суспільства. Молодь у віці від 14  років характеризується особливою сприйнятливістю організму до несприятливих впливів соціального й навколишнього середовища. Безперечно, організм працівників, які не досягли 18 років, є уразливим та потребує особливого захисту. Останні поглиблені дані лікарів свідчать про те, що з кожним роком захворюваність працюючої молоді «молодшає». Причина зароджується ще в дошкільних та шкільних установах. Учені зазначають, що розвиток нових інформаційних і комунікаційних технологій привертає увагу до поглибленого аналізу переваг і ризиків їх використання в навчальному процесі. Вік користувачів постійно знижується й ІТ-технології починають застосовуватися вже і в початковій школі та в процесі дошкільного виховання. Отже, такі показники пов’язані з тим, що численні негативні фактори, що впливають на організм неповнолітнього працівника, спричиняють погіршення стану здоров’я в більш дорослому віці. Це безумовно має вплив на загальний стан здоров’я цієї категорії працівників.

Чинне трудове законодавство України висуває вимогу приділяти особливу увагу здоров’ю неповнолітнього працівника як під час прийняття його на роботу, так і безпосередньо  під час роботи.  Всі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду й у подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові. Своєчасні медичні огляди молодих працівників, створення сприятливих умов праці молоді – гарантія ефективності праці. Це матиме вплив на ліквідацію недоліків, що впливають на рівень виробничого травматизму на підприємствах. Чинний Закон України «Про охорону здоров’я» передбачає недопущення залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання та переміщення важких речей, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Зміни до системи організаційно-правових заходів охорони праці молоді будуть корисними для комплексного вдосконалення системи охорони праці молоді. Від рівня охорони праці молоді залежить майбутній розвиток держави і суспільства взагалі. Тому важливо забезпечити на законодавчому рівні захист здоров’я не тільки неповнолітніх працівників, але й усієї працюючої молоді. Охорона праці молоді як багатоаспектне явище має соціальне, правове та економічне значення для гармонійного розвитку кожного молодого працівника, процвітання суспільства та держави.

 


Опубліковано: 14 квітня 2021 року
Поділитися